Treći javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija

UGF

U okviru trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz potporu Švedske, Udruženje građana Fojničani (UGF), u suradnji i uz podršku Fonda zaštitu okoliša Federacija BiH te općina Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče, raspisuje:

Treći javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija

na području navedenih općina koje pokriva “Eko HUB Maglaj”. U okviru ovog trećeg javnog poziva planirana je podrška u opremi i materijalu, uključujući hranu i osvježenje, u vrijednosti do 500 KM po akciji, za najmanje 12 ekoloških akcija. Akcije će realizirati lokalni volonteri dok će nabavku opreme, materijala, hrane i osvježenja realizirati UGF.

Prijave trebaju uključivati ekološke akcije koje će koristiti lokalnoj zajednici i koje će mobilizirati građane, osobito mlade, kroz volonterski rad na uređenju okoliša i zaštiti prirode. Tako će i osnovni kriteriji odabira najboljih prijava biti stupanj koristi akcije za lokalnu zajednicu, realitet predložene akcije odnosno potrebne opreme i materijala, broj uključenih volontera i održivost rezultata akcije.

Pravo prijave na ovaj Javni poziv ravnopravno imaju registrirane nepolitičke i nevladine organizacije, uključujući udruženja građana, sportske klubove i kulturna društva, te mjesne zajednice i neformalne grupe građana iz općina u kojima djeluje Eko HUB Maglaj (Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče). Svaki prijavitelj je za svoju akciju obvezan osigurati sudjelovanje najmanje 10 volontera.

Organizacije odnosno neformalne grupe građana koje budu imale najbolje prijave i budu odabrane u uži krug dužne su omogućiti UGF-u eventualnu dodatnu procjenu predložene akcije, odnosno organizacije ili grupe građana koja će se vršiti na lokalitetu planirane akcije. Samo organizacije odnosno grupe građana koje uspješno prođu ovaj proces procjene mogu dobiti podršku za realizaciju svoje akcije. I u ovom krugu Javnog poziva pojedine prijave mogu biti podržane potporom u znatno višoj vrijednosti ako komisija na terenu procijeni da se radi o lokalnoj ekološkoj inicijativi koja ima poseban potencijal i značaj.

U slučaju da je nositelj odobrene akcije neformalna grupa građana, obvezna je nabavljenu opremu donirati lokalnoj organizaciji ili instituciji po završetku akcije. Voditelji odabranih akcija su obvezni sudjelovati u jednodnevnom treningu koji će se, kao i sama ekološka akcija, realizirati u skladu s epidemiološkim mjerama.

Prijave lokalnih ekoloških akcija se podnose isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na adresi:

https://forms.gle/LcWD88PHUZx7S2h2A

Rok za podnošenje prijedloga lokalnih ekoloških akcija je 30.9.2021. godine, do 24:00 sati. Nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati UGF i Eko HUB Maglaj putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.